Menu pro změnu

Kalendář 2018 – poděkování

V minulém týdnu dne 4. 1. 2018 dostala naše škola od sdružení vzdělávacího centra TEREZA PRAHA poděkování za práci v loňském projektu Menu pro změnu v podobě krásného Kalendáře na rok 2018 (do kterého byl vybrán i příspěvek za naši školu). Foto zde.


Den D - Farmářské odpoledne

Náš akční den „Den D“ pod názvem Farmářské odpoledne se uskutečnil v areálu naší školy v úterý 20. 6. 2017 v čase od 15.00 – 17.00 (hlavně pro děti a rodiče naší MŠ a I. stupeň). Školní Ekotým a Vedení školy připravili na tento den např.: Stanoviště pro děti s EKOtématikou a zodpovědnou spotřebou potravin (s tématy: Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej, lokální a sezónní potraviny, hlad – jako globální problém lidstva, ohrožené druhy zvířat, spotřeba masa – hospodářská zvířata u nás…), hry a dílny pro děti a v rámci tohoto i dalšího projektu Skutečně zdravá škola také Ochutnávku místních regionálních potravin a recepty.

FOTO zde.

 


Projekt Menu pro změnu

Téma: Den D (tvorba plakátu)
V týdnu od 18. 5. 2017 – 25. 4. 2017 proběhla na naší škole soutěž nejen pro členy školního Ekotýmu v rámci projektu „Menu pro změnu“ na téma: Nejlepší plakát k plánovanému Dni D. Soutěžili žáci v tvorbě plakátu – ve WORDU, ppt i v dalších technikách. Jako nejlepší práce byl oceněn plakát žáka René Mlynarčíka z VII. A. Gratulujeme! Ostatním žákům děkujeme za spolupráci a čas, který soutěži věnovali. Výše uvedený akční den (Den D pod názvem Farmářské odpoledne) se uskuteční v areálu naší školy v úterý 20. 6. 2017 v čase od 15.00 – 17.00 (pro děti a rodiče naší MŠ a I. stupeň). Školní Ekotým a Vedení školy připravují na tento den např.: Stanoviště pro děti s EKOtématikou a zodpovědnou spotřebou potravin (Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej, lokální a sezónní potraviny, hlad – jako globální problém lidstva, ohrožené druhy zvířat, spotřeba masa – hospodářská zvířata…), Hry a dílny pro děti, Ochutnávku regionálních potravin a recepty, Projekce z fotopastí z projektu Prales dětem.

 


Globální problémy lidstva – PALMOVÝ OLEJ

V týdnu od 21. 4. 2017 – 28. 4. 2017 navazoval na naší škole na projekt ke Světovému Dni Země také další projekt věnovaný globálním problémům lidstva – kterými jsou Palmový olej u nás i ve světě a problémy s tím spojené pod názvem: „Menu pro změnu“. Cílem projektu je zapojit žáky k zamyšlení nad globálním problémem, který palmový olej představuje, nad kácením tropických deštných pralesů nebo jejich vypalováním, snižováním biodiverzity, zvyšováním škodlivých emisí i imisí a vlivem palmového oleje na lidské zdraví (pozitivní i negativní) … v různých předmětech i v rámci průřezového tématu EVVO. Projekt byl navíc doplněn i o další témata projektu MENU PRO ZMĚNU (např. místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad, „hladové koše“…). Také žáci v Ekotýmu školy se zasloužili o zdárný průběh projektu – na schůzkách proběhly besedy, diskuse… a členové Ekotýmu také vytvářeli flipy, plakáty a projektové práce na dané téma. Součástí byly náměty a také „výroba“ flipů se sbírkami obalů, které palmový obsahují a které nikoliv. Foto zde.

Foto zde.

 


22. duben = Den ZEMĚ (týdenní školní projekt)

V týdnu od 21. 4. 2017 – 28. 4. 2017 proběhl na naší škole školní projekt ke Světovému Dni Země pod názvem: „Den Země v předmětech“. Cílem projektu je zapojit žáky k zamyšlení v jakém životním prostředí žijí, jak minimalizují odpady, jak se chovají ke svému okolí a k přírodě vůbec ve všech oblastech života nejen formou připomenutí, ale i formou různých akcí a dílen ve všech vyučovacích předmětech s pojmy – Země, životní prostředí, energie, recyklace, odpady… (i v rámci průřezového tématu EVVO). Žáci se podíleli i na zvelebení prostředí školy, vyráběli nejrůznější výrobky z odpadového materiálu, navíc v pátek 21. 4. se účastnili celoměstské akce věnované Světovému Dni Země na Masarykově náměstí v Karviné - Fryštátě. Letos byl projekt navíc doplněn i o témata projektu MENU PRO ZMĚNU (palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad, „hladové koše“…).
Foto zde.


Napsali o nás....

 

Projekt Menu pro změnu

Článek v tisku: Karvinský info měsíčník č. 4/2017


 


Beseda v rámci projektů „Menu pro změnu“ a „GREEN LIFE“

Ve středu dne 12. 4. 2017 se konala v naší škole akce - beseda pro členy školního Ekotýmu a další vybrané žáky 4. – 9. tříd v rámci projektů „MENU PRO ZMĚNU“ a „GREEN LIFE“. Byla to akce pořádaná u příležitosti nadcházejícího Dne Země a byly zde zařazeny především otázky globální problematiky lidstva jako: palmový olej, plýtvání potravinami, hlad ve světě, sezónní a místní potraviny…, znečištění Země odpady… a také otázky tropických deštných pralesů, odpady v tamních oblastech a ochrana tamní fauny a flóry, problematika pytláctví a instalace fotopastí a práce dobrovolníků. Součástí besedy byla i problematika PALMOVÉHO OLEJE, která zajímala členy Ekotýmu. Beseda se konala se zástupci Spolku Prales dětem, který vznikl v České republice v roce 2009 a zabývá se ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Nedílnou součástí činnosti této nevládní organizace je výchova a vzdělávání dětí a mládeže v České republice i v Indonésii. Děkujeme za poutavá vyprávění p. Milanu Jeglíkovi, který nás zavedl do tajů tamní rezervace, lidské civilizace a národních parků. Beseda byla úžasná, všem se moc líbila, takže se ani nelze divit, že mnohým členů školního Ekotýmu se nechtělo končit a měli spoustu otázek. 

Foto zde.


Téma: Globální problémy lidstva – Nedostatek vody ve světě, HLAD

V týdnu od 20. 3. 2017 – 27. 3. 2017 navazoval na naší škole školní na projekt ke Světovému Dni vody také další projekt věnovaný globálním problémům lidstva – kterými jsou nedostatek vody ve světě a hlad, hladomor pod názvem: „Menu pro změnu“. Cílem našeho projektu zvýšit ekologické povědomí žáků a upozornit je v různých předmětech nejenom na význam vody, ale rovněž připomenout, že zdrojů a využitelné vody pro živé organizmy ubývá a voda není všem lidem na Zemi dostupná v dostačující míře, že existují země – ve kterých mají lidé omezený přístup k vodě, k potravinám a tím vyvstává globální problém lidstva, kterým je HLAD, hladomor – jehož následky trpí téměř miliarda lidí na Zemi. Projekt byl doplněn i o témata projektu MENU PRO ZMĚNU (plýtvání potravinami, voda ukrytá v potravinách a voda potřebná při výrobě potravin, země – kde lidé nemají přístup k vodě, hlad – jako globální problematika lidstva, „hladové koše“…). Také žáci v Ekotýmu školy se zasloužili o zdárný průběh projektu – na schůzkách proběhly besedy, diskuse a členové Ekotýmu také vytvářeli flipy, plakáty a projektové práce na dané téma. Součástí byly náměty a také „výroba“ Hladových košů, které byly umístěny ve školní jídelně a ve vestibulu školy.

FOTO zde.


Den vody

22. březen = Den vody, Plýtvání vodou, Voda ukrytá v potravinách
V týdnu od 20. 3. 2017 – 27. 3. 2017 proběhl na naší škole školní projekt ke Světovému Dni vody pod názvem: „Den vody v předmětech“. Projekt navazuje na předcházející léta, kdy proběhlo dokonce valným shromážděním OSN vyhlášení „Mezinárodního roku Vody pro život“. Letos byl projekt navíc doplněn i o témata projektu MENU PRO ZMĚNU (Plýtvání vodou, plýtvání potravinami, voda ukrytá v potravinách a voda potřebná při výrobě potravin, země – kde lidé nemají přístup k vodě, hlad a nedostatek vody – jako globální problematika lidstva, „hladové koše“…). Také v tomto školním roce 2016/2017 bylo cílem našeho projektu zvýšit ekologické povědomí žáků a upozornit je v různých předmětech nejenom na význam vody jako nezbytné podmínky života na Zemi, ale rovněž připomenout, že zdrojů a využitelné vody pro živé organizmy ubývá a voda není všem lidem na Zemi dostupná v dostačující míře.

Více informací o projektu čtěte zde a zde.

Fotky zde.

 


Projekt MENU PRO ZMĚNU:

Členové našeho "Ekotýmu" ještě "doplňovali" původní Plán činnosti 2016/ 2017 v projektu Menu pro změnu, který si vytvořili na prvních schůzkách "jaksi nanečisto" a vycházeli z předchozích zkušeností Ekotýmu. Jedná se tedy o druhou a dokonce třetí verzi plánu, doplněnou o zjištění, názory, myšlenky, náměty našich "Ekotýmáků", kteří uskutečnili analýzy a SWOT analýzy stavu spotřeby potravin nejen ve školní jídelně, bufetu, ale i v domácnostech… . Na společný "flip" (tvořený čtyřmi velkými výkresy formátu A3) zaznamenávaly plán činností nejstarší a nejzkušenější členky Ekotýmu za "odborné" asistence koordinátorky EVVO a ostatní členové Ekotýmu opět jako vždy "radili"… . Menší žáci se opět pokoušeli vytvořit vlastní Plán činností a práci starších kamarádů "okoukávali".

 


7 kroků Ekoškoly - školní jídelna

Našich 7 kroků Ekoškoly… Analýza v projektu Menu pro změnu
Školní jídelna
Členové školního "Ekotýmu" v rámci plnění 7 kroků Ekoškoly a v rámci projektu „Menu pro změnu“ prováděli Analýzu, týkající se provozu a stravování v naší školní jídelně. Otázky, na které nedokázali sami odpovědět, zjišťovali u paní vedoucí školní jídelny i u paní kuchařek a pak provedli SWOT analýzu školní jídelny. Nakonec o svá zjištění doplnili i původní plán činností.

 

 


Našich 7 kroků Ekoškoly… Analýza v projektu Menu pro změnu

Členové školního "Ekotýmu" v rámci plnění 7 kroků Ekoškoly a v rámci projektu "Menu pro změnu" prováděli Analýzu, týkající se našeho školního bufetu. Otázky, na které nedokázali sami odpovědět, zjišťovali u p. Szebestové (vedoucí školního bufetu) a pak provedli SWOT analýzu. Nakonec o svá zjištění doplnili i původní plán činností.


Beseda „Tropické deštné pralesy“

Dne 25. 11. 2016 proběhla nejen pro členy školního Ekotýmu beseda na téma Tropické deštné pralesy se zástupci Spolku Prales dětem, který vznikl v České republice v roce 2009 a zabývá se ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Součástí besedy byla i problematika PALMOVÉHO OLEJE. Nedílnou součástí činnosti této nevládní organizace je výchova a vzdělávání dětí a mládeže v České republice i v Indonésii. Poutavá vyprávění a besedu pro žáky 3. – 9. tříd připravil p. Milan Jeglík, který nás zavedl do tajů rezervace v Indonésii, tamní lidské civilizace a národních parků. Beseda byla pro všechny velice přínosná, zajímavá a podnětná i pro projekt Menu pro změnu. Pro žáky vyšších ročníku, pro členy Ekotýmu pak následovala další práce s tématem Palmového oleje.

 


Akce "Projektový den Zdravé výživy"

V úterý dne 25. 10. 2016 se konala v naší škole akce pod názvem "Projektový den Zdravé výživy". Byla to akce pořádaná v rámci projektů Skutečně zdravá škola a Menu pro změnu. Do projektu se zapojili nejen žáci základní školy, ale také děti z naší mateřské školy. Žáci naší školy tak měli možnost seznámit se s moderním pojetím zdravého stravování a ochutnat nevšední zdravé pokrmy, které si sami vybrali a připravili ve třídách spolu se svými třídními učiteli. Výsledkem tohoto přínosného projektu byla výstava zdravých jídel v tělocvičně školy, které žáci se svými vyučujícími připravili a také ochutnávková akce skvělého olivového oleje Lozano Červenka, který žáci naší školy také mohli ochutnat. Pokrmy připravené ze zdravých surovin všem moc chutnaly. Součástí projektového dne byly besedy o zdravé výživě, praktické dílny i práce s pracovními listy.

 

Více foto zde.

 


Akce pro rodiče „Přijďte k nám na večeři“

V úterý dne 18. 10. 2016 se konalo v naší školní jídelně ZŠ Prameny již 2. setkání s nevšedními kulinářskými zážitky. Byla to akce pořádaná v rámci projektů Skutečně zdravá škola a Menu pro změnu. Rodiče žáků naší školy tak měli možnost seznámit se s moderním pojetím zdravého stravování a ochutnat nevšední zdravé pokrmy, které připravil kolektiv kuchařek pod vedením paní Dany Smigové. Pokrmy připravené ze zdravých surovin všem chutnaly a hosté odcházeli domů spokojeni.

Foto zde.

 


Projekt MENU PRO ZMĚNU: „Plán činností“ 2016/2017

Členové našeho "Ekotýmu" se zapojili do dalšího kroku Ekoškoly, kterým je Plán činností Ekotýmu. Plán vychází z předchozích zkušeností Ekotýmu (zatím se jedná o první verzi plánu, další verze bude doplněna o zjištění, názory, myšlenky, náměty našich "Ekotýmáků", kteří mají v plánu ještě uskutečnit analýzu stavu spotřeby potravin nejen ve školní jídelně, bufetu, ale i v domácnostech…). Na společný „flip“ zaznamenávala plán Klára Thienelová z IX. B za "odborné" asistence koordinátorky EVVO a ostatní členové Ekotýmu jako vždy "radili"…  J. Menší žáci se opět pokoušeli vytvořit vlastní Plán činností a práci starších kamarádů jen "okoukávali".

První verze plánu a další foto zde.


Program EKOŠKOLA (TEREZA Praha) ve školním roce 2016/2017 nastartoval naše schůzky…

Od počátku nového školního roku 2016/2017 se členové našeho školního "Ekotýmu" znovu zapojili s chutí, elánem a nadšením do mezinárodního programu EKOŠKOLA. Letos má o práci zájem zase více než 25 žáků čtvrtého až devátého ročníku!!! Všichni se pustili do velice náročné práce, jejímž cílem je naplnění 7 kroků Ekoškoly a … letos nově nový projekt programu pod názvem Menu pro změnu. Máme stále velikou podporu Vedení naší školy a pro potřeby EKOTÝMU EKOučebnu se skvělým vybavením pro práci, kde mohou se zde scházet ve volném čase i členové MINItýmů. Děkujeme moc!!!
- schůzky jsme nastartovali v září 2016: např. 1) organizační – i s novými mladšími členy, seznamovací - s činností a prací Ekotýmu, programem Ekoškola; 2) pracovní - konkrétní podíl Ekotýmu na 7 krocích Ekoškoly, rozdělení rolí v Ekotýmu + práce ve čtyřech oblastech (Odpady, Energie, Voda, Životní prostředí školy), Ekohlídky, sběrové aktivity a seznámení s projektem Menu pro změnu.../ a další schůzky probíhaly podle zápisů… do ledna 2017 jsme jich měli celkem 12.

       


Projekt MENU PRO ZMĚNU startuje

V tomto školním roce 2016/2017 jsme se zapojili do nového projektu "MENU PRO ZMĚNU" v rámci mezinárodního programu EKOŠKOLA jako jedna ze 40 škol v celé ČR. Termín zahájení byl stanoven na 16. října 2016 na Mezinárodní den potravin. Náš Ekotým a naše škola se do projektu zapojila i jako Skutečně zdravá škola. Projekt Menu pro změnu se snaží o změnu v zodpovědné spotřebě potravin, jídla v 7 krocích (vytvoření Ekotýmu; analýza stavu spotřeby potravin ve škole, školní jídelně, bufetu i v domácnostech našich žáků; plán činností; akce pro žáky školy, pro rodiče i veřejnost; monitoring a informování; téma EVVO ve výuce; tvorba EKOKODEXU). Projekt se věnuje i "podtématům" Zodpovědné spotřeby jídla, kterými jsou: Agrobiodiverzita, Spotřeba masa, Sezónní a místní potraviny, Doprava potravin, Plýtvání, Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej. Cílem projektu je rozvíjet společný program zaměřený na udržitelnou spotřebu jídla.