Školské poradenské pracoviště

ITI – Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa, ZŠ a MŠ U Studny v Karviné

Veškeré podrobnosti realizovaného projektu zde.

 


Klíč pro komunikaci s osobou s autismem

Čtěte zde...


Školní metodik prevence

Mgr. Regina Palová
kontakt: tel. 596312179

E-mail: palovar@volny.cz

vlevo, 2. patro, místnost č. 115

konzultační hodiny: středa 7,30 - 7,55 hodin
(jindy po telefonické domluvě 596312179).

 


S čím se na mne můžete obrátit:
Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
Experimenty žáků s návykovými látkami.
Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.
Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
Projevy rasové a menšinové intolerance.
…a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

 

Vážení rodiče,
naše škola podporuje zdravý životní styl žáků a snaží se vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém by se cítily bezpečně. Proto klademe velký důraz na předcházení rizikových forem chování, které v poslední době zaznamenávají v naší společnosti velký nárůst. Snažíme se působit na žáky všech věkových kategorií a realizovat aktivity s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny s rizikovými formami chování, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření.
Proto Vás prosíme o spolupráci s pedagogy. Pokud byste měli jakékoli podezření, že je Vašemu dítěti ubližováno, neváhejte se obrátit na třídního učitele, školního metodika prevence nebo vedení školy. Vaši informaci budeme brát na vědomí a budeme se snažit situaci okamžitě řešit.

 


Milý žáku, milá žákyně,
pokud máš pocit, že je ti ubližováno, neváhej se obrátit na třídního učitele nebo školního metodika prevence. Jsou to lidé, kterým se můžeš svěřit, a mohou ti s tvým trápením pomoci. Sdělená bolest i starost jsou poloviční, když se s nimi podělíš s někým, kdo pomůže.
V případě, že nenajdeš odvahu svěřit se třídnímu učiteli, metodiku prevence, jiným učitelům, vedení školy ani rodičům, můžeš bezplatně telefonovat na linku bezpečí 116111.

 


Speciální pedagog školy

Mgr. Renáta Helešicová

Kontakt: helesicova@volny.cz

603 739 283

Konzultační hodiny: pondělí: 14,00 – 15,00

(jinak dle dohody)

 

Školní speciální pedagogog, výchovná poradkyně a metodička prevence tvoří na naší škole tzv. Školní poradenské pracoviště poskytující poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence rizikového chování a školní speciální pedagog.

Standardní činnosti školní speciální pedagogožky

Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

3) Realizace intervenčních činností, tj.

a) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

b) provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,

c) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy),

d) průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,

e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,

f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy,

h) participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,

i) konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.

 

Metodické a koordinační činnosti

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.


Výchovný poradce školy

PaedDr. J. Šotolová
Kontakt: telefon: 596312179

e-mail: sotolovaj@volny.cz

Přízemí vlevo: místnost č. 83

Konzultační hodiny: středa 7,30 - 8,00 h (jindy dle dohody)

Zajišťuje:

• pomoc při změně v rodinném prostředí
• pomoc při podezření na šikanu
• pomoc při řešení konfliktu
• pomoc při hledání odborných psychologických služeb
• na škole metodickou a informační činnost v oblasti výchovného poradenství
• poskytuje informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
• koordinuje práci s třídními učiteli a s žáky s výukovými a výchovnými problémy
• koordinuje práci s talentovanými žáky a žáky mimořádně nadanými
• zajišťuje úkoly v oblasti volby povolání
• věnuje pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
• spolupracuje se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů
• shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů


Výchovný poradce pravidelně spolupracuje:
• s třídními učiteli
• se školním metodikem prevence
• s Úřadem práce v Karviné
• s pedagogicko-psychologickou poradnou
• se střediskem výchovné péče v Karviné
• se speciálním pedagogickým centrem a s dalšími institucemi